رفتن به محتوای اصلی
اطلاعات شهری و نیازمندی های شهریار
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized.‎ The <br ‎/> line break, <p> paragraph and <‎/p> close paragraph tags are inserted automatically.‎ If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.‎